دکتر احسان کیان‌خواه

پژوهشگر فلسفه، قدرت و حکمرانی فضای سایبر

طرح‌ریزی برنامه‌های راهبردی حوزه فاوا و زیست نوین

کتاب‌ها

مقالات علمی